Byrd, Antonio, University of Missouri-Kansas City, United States