Simon, Kaia, University of Illinois at Urbana-Champaign